True Psychiatry

Would you take quetiapine?

February 20, 2023 NEPMI Season 2 Episode 2
True Psychiatry
Would you take quetiapine?